Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015


                               
ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»


           https://docs.google.com/file/d/0B0Zd_4abaUQ8NGMwZFJROWs3Y1U/edit?pli=1

                https://docs.google.com/file/d/0B0Zd_4abaUQ8NlhMcE5ZTWNsS3M/edit